Priėmimo sąlygos

Atnaujinta 2020-06-19

Primename, kad 2020 m. balandžio 15 d. prasidėjo registracija į mokyklas Kaune.

Aktualiausia informacija apie priėmimą:  https://bit.ly/priemimas_kaune

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie naują priėmimo į mokyklas tvarką rasite čia

Jeigu neturite galimybės prisijungti prie sistemos per  imokykla.kaunas.lt, tai užpildytą prašymą (formos prisegamos) atsiųskite į progimnaziją e.paštu milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Prašymas priimti į PUG (doc)

Prašymas priimti į PUG (pdf)

Prašymas priimti į 1 klasę (doc)

Prašymas priimti į 1 klasę (pdf)

Prašymas priimti į 2-8 kl. (doc)

Prašymas priimti į 2-8 kl. (pdf)


2020-2021 m. m. mokiniai į Milikonių progimnaziją priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2020–2021 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 2020 m. kovo 24 d. Nr. T-100


Skelbiame PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠĄ,

patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33Mokykloje vykdomos ugdymo programos:
  • Priešmokyklinio ugdymo;
  • Pradinio ugdymo;
  • Pagrindinio ugdymo 1 dalies.

Dokumentai priimami:

Prašymai pradėti mokytis 2020-2021 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt/)   nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 valandos. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis

 Progimnazijos priėmimo mokytis komisija

 Progimnazijos priėmimo mokytis komisijos darbo reglamentas


Reikalingi dokumentai:

  • prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt/ arba mokyklos raštinėje),
  • vaiko gimimo liudijimo  kopija
  • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027)
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams)
  • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio  ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą) ir 4 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo mokinio ataskaitos kopiją
  • asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“ Kauno Milikonių progimnazijai priskirta teritorija


2020-2021 m.m. laisvų vietų skaičius ir klasių komplektai:

PUG 1 grupė – nėra laisvų vietų

1 klasės – 5 komplektai – nėra laisvų vietų
2 klasės – 5 komplektai –  nėra laisvų vietų
3 klasės – 5 komplektai – nėra laisvų vietų
4 klasės – 6 komplektai – nėra laisvų vietų
5 klasės – 5 komplektai – nėra laisvų vietų
6 klasės – 4 komplektai – nėra laisvų vietų
7 klasės –  4 komplektai – nėra laisvų vietų
8 klasės – 3 komplektai –  nėra laisvų vietų


Sutartys

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi.

Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) ir tėvų (arba mokinio) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio, pagrindinio ugdymo (I dalies) programą.

Šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ar pratęsta pasikeitus įstatymams, palikus mokinį kartoti kursą, nustačius specialiuosius poreikius.

Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jei mokinys piktybiškai nevykdo mokyklos darbo tvarkos taisyklių). Apie tai pranešama kitai pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Tėvai negali vienašališkai (be pateisinamos priežasties) nutraukti sutarties, kol mokinys nebaigs pagrindinio ugdymo (I dalies)  programos. Apie sutarties nutraukimą (esant pateisinamai priežasčiai) privalo pranešti kitai sutarties pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Ginčai dėl sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

Priešmokyklinio ugdymo programos sutartis

Pradinio ugdymo programos sutartis

Pagrindinio ugdymo programos (1 dalis) sutartis


Tėvų apeliavimas

1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.