Priėmimo sąlygos

Atnaujinta 2018-06-25


Mokinių, pageidaujančių mokytis 2-4 klasėse nuo 2018-09-01, sąrašas: http://milikoniai.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2018/06/Kitos-klases-2-4.docx


Mokinių, pageidaujančių mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą  nuo 2018-09-01, sąrašas: http://milikoniai.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2018/06/PUG-2018-1.docx


Mokinių, pageidaujančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą  nuo 2018-09-01, sąrašas: http://milikoniai.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2018/06/pirmokai-2018.docx


Mokinių, pageidaujančių mokytis 5 klasėje  nuo 2018-09-01, sąrašas: http://milikoniai.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2018/06/Penktokai-2018-2019.docx


Mokykloje vykdomos ugdymo programos:
 • Priešmokyklinio ugdymo;
 • Pradinio ugdymo;
 • Pagrindinio ugdymo 1 dalies.

2018- 2019 m. m. mokykloje komplektuojamos:

 • 1 priešmokyklinio ugdymo grupė – 20 vaikų
 • 5 pirmos klasės – 120 mokinių
 • 3 penktos klasės – 87 mokiniai

Dokumentai priimami:

Prašymai pradėti mokytis 2018-2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt/) arba mokyklos raštinėje nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos.

Nuo kovo 8 d. dokumentai bus priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis   8.00val. -16.00 val.

Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Dokumentai, norinčių ugdytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, priimami vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu,  patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33

Klasių komplektų skaičių ir priėmimo laiką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“.

 Mokyklos priėmimo mokytis komisija


Reikalingi dokumentai:

 • prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt/ arba mokyklos raštinėje),
 • vaiko gimimo liudijimo  kopija
 • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027) (pristatoma iki 2018 m. birželio 13d.)
 • priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams)
 • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio  ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą) ir 4 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo mokinio ataskaitos kopiją
 • asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“ Kauno Milikonių progimnazijai priskirta teritorija

Priėmimo į laisvas vietas sąlygos:

Pirmumo teise į mokyklą priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei gauta prašymų mokytis  iš mokyklai priskirtos teritorijos daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą ir prašymo pateikimo datą. Į pirmą klasę pirmumo teisę būti priimti turi priešmokyklinio ugdymo grupę mūsų mokykloje lankę vaikai.

Laisvos vietos klasėse 2018 – 2019 m.m.:

PUG – 0

1 klasėse – 0
2 klasėse –  0
3 klasėse – 0
4 klasėse – 0
5 klasėse – 0
6 klasėse – 2
7 klasėse – 4
8 klasėse – 2
Sutartys

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi.

Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) ir tėvų (arba mokinio) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą.

Šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ar pratęsta pasikeitus įstatymams, palikus mokinį kartoti kursą, nustačius specialiuosius poreikius.

Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jei mokinys piktybiškai nevykdo mokyklos darbo tvarkos taisyklių). Apie tai pranešama kitai pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Tėvai negali vienašališkai (be pateisinamos priežasties) nutraukti sutartį, kol mokinys nebaigs pagrindinio ugdymo programos. Apie sutarties nutraukimą (esant pateisinamai priežasčiai) privalo pranešti kitai sutarties pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Ginčai dėl sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

Priešmokyklinio ugdymo programos sutartis

Pradinio ugdymo programos sutartis

Pagrindinio ugdymo programos (1 dalis) sutartis
Tėvų apeliavimas

1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.