Mokyklos prioritetinės veiklos kryptys ir uždaviniai
  1. Užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymosi kokybę, parenkant prasmingas veiklas, orientuotas į kiekvieno mokinio mokymosi sėkmę.

2. Ugdant bendradarbiavimo kultūrą, gerinti progimnazijos bendruomenės tarpusavio santykius ir mokinių savijautą mokykloje.

3. Kurti ir naudoti edukacines aplinkas, leidžiančias efektyvinti ugdymo procesą.