Mokyklos prioritetinės veiklos kryptys ir uždaviniai
1. Telkti mokyklos bendruomenę mokyklos kultūros ir mokinių asmenybinei ūgčiai per partnerystes ir vertybių ugdymą.

2. Užtikrinti kiekvieno mokinio mokymo(si) kokybę, sudarant palankias sąlygas patirti sėkmę.

3. Gerinti įstaigos materialinę bazę, kuriant saugią, modernią, tyrinėjančiam mokymuisi atvirą, higienos normas atitinkančią edukacinę aplinką.

4. Sukurti palankias sąlygas mokytojų kūrybai ir tobulinimuisi, lyderystei mokykloje.